Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Sosnówce

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy w Sosnówce (Sosnówka 55, 21-518 Sosnówka, tel: (83) 379 30 19, fax: (83) 379 30 27, email: sekretariat@sosnowka.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Sosnówce.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , e-mail: informatyk@sosnowka.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 833793003. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Sosnówka posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • dostosowanie szerokości widoku strony
 • możliwość przeglądania strony w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych


Treści niedostępne
- niektóre dokumenty są publikowane w formie skanów, które nie są czytelne dla czytników ekranu,
- udostępnione pliki do pobrania, również te pochodzące z zasobów zewnętrznych, mogą nie być w pełni dostępne, ponieważ może brakować w nich np. nagłówków czy opisów alternatywnych do grafik i tabel,
- grafika na stronie – zdjęcia bez opisów, częściowy brak wersji alternatywnej
- artykuły archiwalne – brak wersji alternatywnej dla grafik
- materiały filmowe, np. zapisy obrad Rady Gminy Sosnówka, nie posiadają napisów
Część powyższych elementów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia
mapy, w tym interaktywna mapa gminy Sosnówka w systemie Geo-System, są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.


Deklarację sporządzono dnia 24.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, wyszukiwarki zawartości treści oraz zmiany wielkości tekstu.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Urzędu Gminy prowadzi jedno główne wejście
 2. Przed budynkiem znajduje się plac z ośmioma miejscami parkingowymi – wydzielono jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Za budynkiem jest parking z czterema miejscami parkingowymi - brak wydzielonego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
 3. Budynek posiada 2 kondygnacje. Nie posiada windy, ani platformy do pokonywania schodów. Ciągi komunikacyjne posiadają szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Brak przeszkód utrudniających poruszanie się. Na korytarzach na parterze i pierwszej kondygnacji znajdują się miejsca odpoczynku.
 4. Budynek nie został wyposażony w dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowego oraz pętli indukcyjnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: informatyk@sosnowka.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, elementu o który chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów finansowych podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.